Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THEBO BV

 Artikel 1  Definities

 In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.1                 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 1.2                 Dagen: alle kalenderdagen;

 1.3                 Koper: iedere partij (te weten een (rechts)persoon waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Consument) die met Verkoper een Overeenkomst sluit, dan wel iedere partij die de intentie heeft met Verkoper een Overeenkomst te sluiten;

 1.4                 Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Verkoper aan Koper;

 1.5                 Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop (waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Overeenkomst Op Afstand) tussen Verkoper en Koper;

 1.6                 Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen Verkoper en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet beperkt de overeenkomst die wordt gesloten via de webwinkels en websites van Verkoper.

 1.7                 Partijen: Verkoper en Koper tezamen;

 1.8                 Verkoper: de besloten vennootschap THEBO, kantoorhoudende te (1812 PS) Alkmaar aan de Koelmalaan 350 S.09;

 1.9                 Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;

Artikel 2  Identiteit & gegevens van THEBO

 2.1                  THEBO staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 57730903.

 2.2                  THEBO is gevestigd te (1812 PS) Alkmaar aan de Koelmalaan 350 S.09 en is telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur op het telefoonnummer +31725117007 en is tevens bereikbaar op het algemene e-mailadres: info@thebo.nl.

Artikel 3  Offertes en aanbiedingen

 3.1                  Alle offertes en aanbiedingen, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen door Verkoper. Indien deze herroeping niet binnen 7 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de Overeenkomst tot stand gekomen.

 3.2                  Aan een offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de producten waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

 3.3                  THEBO kan niet worden gehouden aan een offerte of aanbieding indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4  Orders

 4.1                  Ieder tussen Verkoper en Koper gesloten Overeenkomst / order is voor beide Partijen volledig bindend, tenzij Koper (zijnde Consument) het in artikel 7 nader vastgelegde herroepingsrecht toekomt dan wel Verkoper Koper binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst/ontvangst order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit laatstgenoemde recht komt de Verkoper in ieder geval toe indien de Koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of Verkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.

 4.2                  Mondelinge toezegging door en afspraken met ondergeschikten van Verkoper, bindt Verkoper niet dan nadat en voor zover zij door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

 4.3                  Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties en verdere omschrijvingen door Verkoper in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden producten zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene

indruk te geven van het assortiment dat Verkoper aan te bieden heeft. Kleine afwijkingen van ondergeschikt belang zijn aldus toelaatbaar. In geval van tussentijdse modellenwijziging van de fabrikant, is Verkoper gerechtigd het gewijzigde model te leveren.

Artikel 5  Levering

 5.1                  Indien sprake is van een Overeenkomst niet zijnde een Overeenkomst op Afstand, wordt de levering geacht te hebben plaats gevonden:

 a.         indien de zaken door of namens de Koper worden afgehaald; door de in ontvangst name van de zaken;

 b.         bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;

 c.         bij verzending door een vervoermiddel van de Verkoper; door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de Koper.

 5.2                  Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt de Verkoper ten behoeve van de Koper de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico’s. In geval van schade wikkelt de Verkoper de schade met de verzekeraar af.

 5.3                  Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de Verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de Koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de Koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de Verkoper had kunnen leveren.

 5.4                  Indien sprake is van een Overeenkomst op Afstand, wordt de levering geacht te hebben plaats gevonden op het adres dat de Consument aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 6  Leveringstermijn

 6.1                  In offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de afleveringstermijn kan nimmer een toerekenbare tekortkoming van Verkoper jegens Koper opleveren, terwijl Verkoper niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook.

 6.2                  Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Koper zijn afgenomen, heeft Verkoper het recht Koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale (op)levering van de hier bedoelde zaken zal plaatsvinden, aan welke sommatie Koper verplicht is binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan Verkoper gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.

 6.3                  Bedoelde door Koper na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als Koper wenst, met dien verstande dat de door Koper te noemen termijn nimmer korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn, ook niet als deze langer is dan 2 maanden, tenzij Verkoper alsnog instemt met een kortere termijn. Verkoper is jegens Koper nimmer aansprakelijk ter zake van bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect, ten gevolge van opslag en/of latere (op)levering als hiervoor bedoeld.

Artikel 7  Herroepingsrecht
 

7.1                  De Consument kan de Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot de aankoop van producten van Koper gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

 7.2                  Verkoper heeft de navolgende producten uitgesloten van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht:

a.         Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de desbetreffende overeenkomst.

b.         Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

c.         Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

d.         Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 7.3                  De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in:

a.         op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen; of:

b.         als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Indien de tijd tussen de leveringen van verschillende producten meer dan 14 dagen bedraagt, mag Verkoper de bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Verkoper zal in dat kader onverwijld contact opnemen met de Consument.

 7.4                  Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan dit artikel.

 7.5                  Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Verkoper. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in de vorige zin bedoelde melding, zendt de Consument het product terug in originele staat, verpakking, met alle eventueel geleverde toebehoren en conform de door Verkoper verstrekte instructies, of overhandigt de Consument het product aan Verkoper op het in de Voorwaarden opgenomen bezoekadres. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de Consument.

Artikel 8  Garantie/klachten

 8.1                  De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland en België zijn bestemd.

 8.2                  Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.

 8.3                  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twaalf maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

 8.4                  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 8.5                  Iedere garantie op koelinstallaties vervalt indien de klant zelf het transport Verzorgt en hierna een storing optreedt welke mogelijk is te relateren aan het transport. Na verplaatsing mag een koelinstallatie 12 uur niet worden gebruikt.

 8.6                  De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen bij levering aan Verkoper te worden gemeld. Het aannemen van de goederen zonder aantekening op de vrachtbrief of het reu, geldt als bewijs dat de uiterlijke staat van de goecderen in orde is bevonden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 8.7                  Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

 8.8                  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 8.9                  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. Slechts indien vervanging of herstel niet mogelijk is, dan wel redelijkerwijze niet van Verkoper kan worden gevergd, zal Verkoper een vervangende vergoeding aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.

 8.10               Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

 8.11               Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

Artikel 9  Betaling

 9.1                  Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetreffende zaken zijn geleverd. Betalingen dienen vooruit te geschieden, indien geen termijn van betaling is overeengekomen, dient betaling uiterlijk binnen 14 dagen plaats te hebben gevonden.

 9.2                  De Verkoper heeft tegenover de Koper, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de Voorwaarden en/of de wet het recht:

 a.         onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de Koper (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor de Overeenkomst en alle lopende koopovereenkomsten;

 b.         de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de Verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking nodig is;

 c.         de desbetreffende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Verkoper afkomstige schriftelijke verklaring;

 d.         één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan de Koper niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Verkoper afkomstige schriftelijke verklaring.

 9.3                  Tot de uitoefening van de in het vorige lid onder a, b en c genoemde rechten kan eerst worden overgegaan nadat de Verkoper de Koper een termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de Koper daarmede in verzuim blijft, terwijl het onder d genoemde recht eerst zal worden uitgeoefend indien de Koper niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van de Verkoper tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen de Koper uit hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan de Verkoper te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

 9.4                  Indien de Koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of Verkoperskredietverzekeraar, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft Verkoper zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2 van dit artikel.

 9.5                  De Consument die niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn betaalt, is, nadat hij door Verkoper is gewezen op de te late betaling en Verkoper de Consument nog een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd. Voorts is Verkoper gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Consument. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Verkoper kan ten voordele van de Consument, afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 9.6                  De Koper zijnde de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (aldus niet zijnde de Consument), die niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is van rechtswege in verzuim. Verkoper heeft, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Koper als bedoeld in dit lid van dit artikel wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum  van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Verkoper toekomende rechten. Alle in redelijkheid door Verkoper gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door de Koper als bedoeld in dit lid van dit artikel van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Koper als bedoeld in dit lid van dit artikel. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (zegge: vijf honderd Euro). Voor zover Verkoper aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de Koper als bedoeld in dit lid van dit artikel.

Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud

 10.1               De Verkoper behoudt zich ten aanzien van de uit hoofde van de Overeenkomst en alle op grond van alle door haar gesloten (nadere) overeenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de Koper zijn tenietgegaan:

 a.         de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;

 b.         de vorderingen inzake door de Verkoper ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;

 c.         de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten;

 10.2               Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

 10.3               De Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de Verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in dit artikel desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de Koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

 10.4               Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is Koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot

zekerheid van vorderingen van derden.

Artikel 11  Overmacht

 11.1               Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de Verkoper resp. de koper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Koper kan

worden verlangd.                       

 11.2               De Verkoper respectievelijk de Koper zal de Koper respectievelijk de Verkoper onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

 11.3               In geval van overmacht kan de Koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 11.4               In geval van overmacht dient door Partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

 11.5               Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de Koper, in afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

 11.6               Indien Verkoper door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is Verkoper nimmer aansprakelijk jegens Koper voor schade,

uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij in afwijking van het bepaalde in lid 4,  gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 11.7               Onder overmacht als bedoeld in dit artikel wordt aan de zijde van Verkoper in ieder geval omvat onder andere alle handelingen waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en overige gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Verkoper vallen, zelfs wanneer deze op het moment van het sluiten van de Overeenkomst konden worden voorzien, ten gevolge waarvan de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk of permanent wordt verhinderd hetgeen, indien niet reeds hieronder vallend, wordt begrepen, verzuim van leveranciers van Verkoper, ziekte, (burger-)oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), rellen, stakingen, personeelstekort, uitsluitingen, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, late levering van materialen en producten door de leverancier van Verkoper, beperkende overheidsmaatregelen, sabotage (waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot

het door anderen dan medewerkers van Verkoper en/of door Verkoper ingeschakelde derden) en in het algemeen een onvoorziene omstandigheid binnen de onderneming van Verkoper en/of haar leverancier(s), zowel in binnen- en buitenland.

Artikel 12  Intellectueel eigendomsrecht

 12.1               Verkoper garandeert, dat hij met de door hem aan Koper verkochte producten geen enkel intellectueel eigendomsrecht schendt en vrijwaart koper tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.

 12.2               De in lid 1 omschreven garantie geldt niet voor producten die geheel of gedeeltelijk conform specificaties/tekeningen/foto´s van de Koper zijn of moeten worden vervaardigd alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van Koper afkomstige monsters.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

 13.1               Onverminderd de elders in deze Voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Verkoper en behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkoper, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot nakoming

van de in artikel 8 van de Voorwaarden bepaalde garantieverplichtingen en tot vergoeding van directe schade (schade aan personen of aan andere zaken dan het gebrekkige product zelf) als gevolg van gebreken in het door Verkoper geleverde.

 13.2               Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Verkoper rust, zal deze aansprakelijkheid voor schade te allen tijde beperkt zijn tot het factuurbedrag betrekking hebbende op het/de door Verkoper geleverde (gebrekkige) product(en) waarbij geldt dat het uitgangspunt is de factuurwaarde van dat deel dat betrekking heeft op het/de gebrekkige product(en).

 13.3               Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op Verkoper rust, uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Verkoper, van bij Verkoper werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke voorwaarden onder de verzekeringspolis van toepassing is.

 13.4               Verkoper is hoe dan ook (behoudens opzet en bewuste roekeloosheid) nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en PR-schade.

 13.5               In geval van een (ver)koop van een koelinstallatie (in de ruimste zin van het woord) dient Koper immer afdoende voorzorgsmaatregelen te treffen om zodoende gevolgschade aan de inhoud van de koeling te voorkomen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het aan de gekochte koelinstallatie verbonden controlemechanismen, alarmsystemen en het aanschaffen van backup-koeling.

Artikel 14  Belastingen

14.1           Tenzij sprake is van een Overeenkomst met een Consument, zijn in verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen te allen tijde ten laste van Koper.

Artikel 15  Overig

 15.1               Een eventuele (eerdere) verwijzing door Koper naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard.

 15.2               Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

 15.3               Verkoper behoudt het recht de Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat Verkoper koper van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte offertes de algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de offertes zijn uitgebracht.

 15.4               Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden, vernietigd wordt of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven.

Artikel 16  Toepasselijk recht en forumkeuze

 16.1               Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

 16.2               Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de Verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Over ons

THEBO is meer dan 30 jaar geleden begonnen als specialist in vleessnijmachines. Inmiddels is THEBO met duizenden klanten en diverse specialistische webshops, gericht op de horeca, een toonaangevende speler in Nederland en België. Ons team is goed opgeleid en zal er alles aan doen om je perfect te adviseren. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen.
Laat ons je verbazen!